Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
(Psalm 37:4)

Mooie woorden van David met een oproep om onze vreugde te zoeken in God met een geweldige belofte eraan vastgeplakt dat wanneer we dat doen God ons zal geven wat ons hart verlangt. Toen ik deze woorden uit de Psalm typte, aan het hoofd van een verder lege pagina schoten er direct allerlei gedachten door me heen. Zo uit de rest van de Psalm weggehaald lijkt het een open uitnodiging van God om maar te vragen wat je wilt en God beloofd het aan je te geven als je vreugde in Hem hebt. Een soort van ruilhandeltje; jij geeft je vreugde en God vervuld je wensen…

Helaas is dat een manier waarop vaker losse Bijbelteksten worden misbruikt en daarmee doe je dan zowel God als jezelf ernstig tekort. God is geen soort van magische automaat die je geeft wat je wilt als je er de juiste hoeveelheid aanbidding instopt. God is geen God van ruilhandeltjes waarmee je kunt onderhandelen over de prijs die je moet betalen voor de zegening die je verlangt. De God van de Bijbel is een relationele God. Als we Bijbelteksten uit haar verband gaan trekken lopen we het grote gevaar dat we er dingen in gaan lezen die de tekst niet wil zeggen en zo gaandeweg het zicht op wie God is kwijtraken, zelf teleurgesteld raken in de afgod die we gecreëerd hebben en de God van de Bijbel loslaten. Bijbelteksten staan altijd in een groter geheel en als we ze willen begrijpen zullen we daar rekening mee moeten houden in onze interpretatie. Je zult
dan ook zien dat de tekst veel rijker is dan je eerst had bedacht. Zo ook met dit vers uit Psalm 37.

In de eerste verzen van de Psalm staan een aantal oproepen aan Gods volk: niet boos worden, op de Heer vertrouwen, vreugde in de Heer scheppen, onze weg op de Heer wentelen, de Heer vertrouwen, zwijgen en nog een keer niet boos worden. Duidelijk wordt dat het erover gaat hoe je omgaat met onrecht en kwaaddoeners. Daarmee komt de Psalm dichtbij want worden we daar niet allemaal mee geconfronteerd. In het grote wereldgebeuren zien we onrecht, kwaad en geweld zoals in de misdaden van Hamas, het lijden van onschuldigen, leugens van Poetin. Maar ook dichterbij huis komen we onrecht en kwaad tegen als mensen ons pijn doen of benadelen. Wat doe je als je met kwaad en onrecht geconfronteerd wordt? Al te vaak blijven we als mensen hangen in boosheid of raken verbitterd. Heel logisch als we verlangen naar rechtvaardigheid, eerlijkheid en goedheid en ons daarin tekort gedaan voelen maar de Psalm wijst een andere weg.

Kijk maar naar God zegt David in de Psalm. Hij is de Rechtvaardigheid zelf. Hij staat de gelovige bij en zal nooit toestaan dat de onrechtvaardige met zijn onrecht wegkomt. Er gaat een dag komen dat iedereen voor Zijn rechterstoel zal verschijnen en God zal dan oordelen. Aan het einde van de Psalm is er van onrecht en van de onrechtvaardige geen spoor meer te vinden maar de rechtvaardige zal de hulp en bevrijding van God ervaren.

In de context gelezen is de zegening die beloofd wordt vele malen groter dan de tijdelijke wensen die ik heb en kan bedenken! Het verlangen waar in vers 4 over gesproken wordt is een verlangen naar rechtvaardigheid, goedheid en vrede en wanneer we bij God schuilen in de schuilplaats die Hij in Jezus Christus voor ons heeft klaargemaakt mogen we weten dat hoezeer het ook tekeer mag gaan in deze wereld of hoezeer het onrecht ook ons eigen leven raakt we in God gezegend zijn en mogen uitkijken naar de verlossing die Hij GAAT brengen. Daar mogen we ons nu al in verheugen.

Hoe doe je dat dan, dat verheugen in de HEERE?
Het begint allemaal met het kennen van God. Als je weet hoe God is…als je Zijn goedheid, genade, geduld, macht en liefde kent dan is dat iets wat vertrouwen geeft in de goede uitkomst. Dan geeft je dat een gevoel van veiligheid en zal je helpen om vreugde te scheppen in het hebben van zo’n geweldige God en helper aan jouw zijde. Nergens zien we dat groter en mooier dan in Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die kennis zal je brengen tot aanbidding en lofprijzing. Niet alleen in liederen en muziek maar ook in “gewoon” gebed. De vreugde die in je hart leeft komt naar buiten toe en uit zich naar God in muziek, woorden en liederen maar ook in dienstbaarheid! Wanneer we God zo kennen als de Rechtvaardige dan komt ook het verlangen om van die ultieme gerechtigheid die God zal bewerken nu al meer en meer te zien. Als we ons verheugen in God, Zijn hart kennen en Zijn liefde geproefd hebben dan zullen we daar ook van willen delen door het onder elkaar te laten zien en het uit te delen daar waar wij onrecht zien. We zetten ons in voor recht, vrede en gerechtigheid en ontfermen ons over hen die slachtoffers zijn van onrecht.

Je verheugen in de Heer gaat veel verder dan dat we blij zijn omdat God tegemoet komt aan onze behoefte aan kleine tijdelijke verwennerijen. Hij wil onze diepste behoefte aan gerechtigheid bevredigen en in ons en door ons Zijn genade uitdelen. Dat is pas ware vreugde!


Fokko Stalman