Goede gewoonten

Hoe ben je het jaar begonnen? Had je, net als zoveel mensen, goede voornemens gemaakt? Was je van plan om het dit jaar eens helemaal anders te gaan doen op 1 of meerdere gebieden in je leven? Hoe is het dan nu met je goede voornemens? Ben je nog steeds goed op weg of moest je na enkele weken concluderen, net als zoveel mensen, dat er ook dit jaar weer weinig van is blijven hangen? 

De ervaring leert dat het moeilijk is om bestaande gewoonten en manieren te veranderen. Veelal is het een zaak van vallen en opstaan en iets wat tijd nodig heeft. Ook nieuwe gewoonten en gedrag moeten “inslijten” om het natuurlijker te laten verlopen. Als je wilt veranderen vraagt dat om bewuste tijd en inzet. Ook op geestelijk gebied is dit zo. In Christus zijn we een nieuwe Schepping, alleen lijkt dat nieuwe vaak nog zo verdacht veel op dat oude. Als er een kind word geboren heeft dat kind tijd nodig om op te groeien naar een verantwoordelijk volwassen mens. Ook wanneer we geestelijk opnieuw geboren zijn hebben we tijd nodig om geestelijk te groeien. Leven als discipel van Jezus betekend een leven lang onderweg zijn met God. Gaandeweg zal Hij ons leren om meer en meer te lijken op Jezus. Belangrijk om dat onderweg zijn met God te beleven zijn geestelijke disciplines, goede geestelijke gewoonten die, als je ze toepast helpen om gestaag te blijven groeien in je geloof.

Ik bespreek kort met je 4 disciplines die, waarschijnlijk/hopelijk, niet als een verrassing zullen komen. Het is ook geen volledige opsomming maar dit licht ik op dit moment even uit:

1 Lees dagelijks in Gods Woord.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh 8:31-32) Er komt zoveel informatie op ons af en fake News (nepnieuws) is een steeds groter item. Wat kun je nog wel geloven en wat is er niet betrouwbaar? Het lijkt soms wel of alles subjectief geworden is en er geen eenduidige waarheid meer mag zijn. Gelukkig geeft God ons Zijn Woord waarvan Jezus zegt dat het waarheid is die ons vrij maakt. De Bijbel houdt ons een eerlijke spiegel voor, doet ons Gods wil kennen, geeft richting, bemoedigt, vermaant, waarschuwt, moedigt aan en herinnert aan Gods beloften. Geestelijke groei zonder gebruik van Gods Woord is onmogelijk!

2 Spreek dagelijks met God in gebed.

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh 15:5) Je kunt alleen groeien als je voeding krijgt. Jezus vergelijkt Zichzelf met een wijnstok en Zijn leerlingen met ranken. Alleen wanneer een rank verbonden is met de stok zal er vanuit de stok voeding in de rank komen die nodig is om druiven te produceren. Zo is het essentieel om in gebed verbonden te zijn met Christus als je geestelijk wilt groeien.

3 Kom samen met andere gelovigen.

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebr. 10:24-25) We zijn in Christus aan elkaar gegeven en hebben elkaar ook nodig om te kunnen groeien. We bemoedigen elkaar, stimuleren elkaar, zorgen voor elkaar en kunnen van elkaar leren. Daarom is het, wanneer je wilt groeien, belangrijk trouw te zijn in het bezoeken van de samenkomsten op zondag. Maar ook op andere activiteiten ben je welkom om deel te nemen of om mee te helpen. Niet alleen het samenkomen maar ook het actief inzetten van je eigen gaven en talenten om daarmee Christus en Zijn gemeente te dienen zijn belangrijke elementen in je eigen geestelijke groei.

4 Wees vrijgevig

ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. (1 Tim 6:18) Vrijgevigheid herinnert ons eraan dat we ons niet moeten richten op of teveel moeten hechten aan bezit. Het maakt ons er bewust van dat hetgeen we hebben ten diepste een geschenk is van God en een middel is om Hem te eren. Als Hij geen Heer over ons bezit mag zijn is Hij geen Heer over ons hele leven. Juist vrijgevigheid leert ons om God in alles de eerste plaats te geven. Daarom is het belangrijk om trouw te zijn in je (financiële) bijdrage aan de gemeente en is het belangrijk om allerlei goed werk zoals de voedselbanken, Christenen voor Israël, artsen zonder grenzen en andere vormen van naastenliefde niet alleen met tijd maar ook met geld en andere middelen te ondersteunen.

Geestelijke groei komt niet aanwaaien. Zeker is het een proces wat God met Zijn Geest in ons wil doen maar het vraagt ook van onze kant inzet en discipline om God de ruimte te geven om in ons hart te werken. Soms is het een zaak van de lange adem. We zien graag snelle resultaten en raken ontmoedigd als dat niet zo snel gaat als we zouden willen. Bedenk dan dat God niet zozeer geïnteresseerd is in het tempo waarin je groeit maar veel meer in de kwaliteit van die groei.


Fokko