Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend
die meer toegewijd is dan een broer.
(spr. 18:24)

Tot mijn grote verbazing zag ik laatst dat wij 549 vrienden hebben op Facebook. Wat een enorm aantal en waar komen ze vandaan? En wat een enorm verschil met vroeger. Toen ik op school zat had ik lang niet zoveel vrienden. Ik was wat teruggetrokken, ging graag mijn eigen gang en liep niet over van de sociale contacten en dan nu 549 vrienden! Kleine aantekening daarbij is wel dat dit slechts het aantal “vrienden” is wat Evelien en ik op Facebook hebben. En tussen de digitale wereld en de fysieke werkelijkheid zit wel een enorm verschil. Niets afdoend aan het plezier en het nuttige van sociale media als Facebook vraag ik me wel af of de term “vriend” wel goed gekozen is om een relatie via social media te omschrijven. Als jij meer dan 200 vrienden hebt op social media kun je deze dan nog echte vrienden noemen? Spreuken 18:24 vertelt ons ook iets dergelijks. Het gaat er niet om hoeveel vrienden je hebt. Veel belangrijker is de kwaliteit van je vriendschappen. Je kunt beter een paar goede vrienden hebben waar je alles mee deelt dan proberen om de populairste kennis van zoveel mogelijk mensen te worden. 

Volgens de Bijbel heeft ieder mens vrienden nodig en is een ware vriend iemand die de
noden van zijn vriend belangrijker vindt dan die van zichzelf. iemand met wie je volkomen vertrouwelijk kunt zijn, je masker af kunt zetten en met wie je langzaam hechter wordt en jezelf kunt zijn. Een vriend is iemand die je onvoorwaardelijk lief heeft en je goede raad geeft. Je soms ook de waarheid kan en mag zeggen. We hebben allemaal iemand nodig die genoeg van ons houdt om ons de waarheid over onszelf te zeggen. Niet alleen dat wat we willen horen, maar ook dat wat we moeten horen. Van tijd tot tijd hoort een confrontatie bij vriendschap. Een echte vriend durft en mag ons confronteren met onze minder leuke kant. Vrienden stimuleren ons en moedigen ons aan. Wij allen hebben aanmoediging nodig, bevestiging en ondersteuning in ons (christelijk) leven. Vrienden zijn fijngevoelig en bovenal zijn ze loyaal en betrouwbaar. Deze opsomming heb ik gemaakt aan de hand van diverse tekstgedeelten in de Bijbel. Er zijn een aantal bouwstenen te noemen om op Bijbelse wijze aan kwalitatief goede vriendschappen te bouwen:

Oprechte liefde: In Joh. 15:9 zegt de Here Jezus; Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb
ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
Hiermee legt hij de belangrijkste bouwsteen voor
elke Bijbelse vriendschap die we kennen: liefde, oprechte liefde. Dit betekend dat je als
vriend echt om de ander geeft. Dat je in een vriendschap niet denkt aan wat jij er aan hebt maar primair denkt aan die ander. Aan datgene wat jij aan je vriend kan geven. Vriendschap ontstaat door oprechte belangstelling voor de ander. Dat betekend dat je een trouwe en betrouwbare steun voor de ander bent. Oprechte liefde betekend ook dat je laat zien aan de ander dat je hem waardeert om wie hij is. Behalve liefde, betrouwbaarheid en waardering zien we in de Bijbel ook dat liefde voor de ander betekent dat je bezorgd bent om het lot van de ander. 

De tweede bouwsteen die ik wil benoemend is die van gezamenlijke interesses. Vriendschappen ontstaan vaak tussen mensen die op belangrijke gebieden in hun leven een gezamenlijke belangstelling hebben, elkaar daarin vinden en met elkaar optrekken. Gezamenlijke interesse is belangrijk als bouwsteen voor vriendschap omdat het maakt dat in de ontmoeting met elkaar en de gezamenlijke belangstelling er iets heel erg waardevols en kostbaars ontstaat: vertrouwen. Zeker onder ons Christenen zou dit zo moeten zijn. In de ontmoeting met elkaar ontstaat er een gemeenschap rondom Jezus Christus, waarbinnen mensen zich steeds meer voor elkaar openen. Het gaat een dimensie dieper dan de gewone contacten die je hebt omdat je hier je hart durft open te stellen voor de ander. Vertrouwen en openheid zijn hier de sleutelwoorden. Vriendschappen waar dit kan gebeuren gaan een stap verder, kunnen je leven verrijken en bieden een veilige plek om jezelf te kunnen zijn. Dat betekent ook dat je kwetsbaar bent. Iets wat we niet direct altijd prettig vinden. Maar ware vriendschap brengt risico’s mee. Het risico dat je soms ook teleurgesteld kan worden. Kijk naar Jezus. Hij heeft drie jaar intensief met 12 mannen opgetrokken. 1 verraad Hem voor een handvol centen, een ander verloochent Hem en ze zijn in geen velden of wegen te bekennen wanneer Hij sterft. Toch neemt Jezus dit risico en schenkt Hij zelfs vergeving aan de vrienden die Hem dit verdriet aandoen. Durven ook wij ons zo kwetsbaar en vergevingsgezind op te stellen naar de ander? 

De Bijbel laat ons zien dat vriendschappen zich verdiepen als vrienden samen werken aan een gemeenschappelijke visie, een gemeenschappelijk doel. In de relaties van de apostelen en hun vrienden komt dit prachtig tot uiting. Samen spannen ze zich in voor het evangelie van Jezus Christus en dat maakt dat ze zich nog meer aan elkaar verbonden weten. Ik denk dat dit punt ook belangrijk is voor ons Christenen en voor ons als gemeente. Komen we voor onszelf naar de gemeente om te halen wat we nodig denken te hebben? Zijn we slechts een verzameling individuen die toevallig op dezelfde plaats “geestelijk bijtanken” of zijn wij een gemeenschap van vrienden rondom Christus? Streven we eigen doelen na of hebben we een gezamenlijke missie?

Volgens de Bijbel zeker wel: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb, in acht te nemen.
(Mat. 28:19)

Wat zou het betekenen voor de onderlinge relaties, de vriendschappen, in onze gemeente als we ons vol vuur zouden toewijden aan de geweldige missie van Jezus? Op welke wijze zou samen strijden voor Christus onze onderlinge relaties kunnen versterken? Op welke wijze zou het samen uitwerken van de Grote Opdracht onze verbondenheid met ons dorp beïnvloeden? 

Vrienden zijn als het meezit is niet zo moeilijk. Zie het verhaal van de verloren zoon of Job. Als alles voor de wind gaat dan heb je vrienden te over maar hoe zit het als er tegengas komt? Wie blijft er naast je staan als het echt zwaar wordt en tegenslag na tegenslag zich aandient? Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden zegt de Here Jezus in Johannes 15:13. Ware vriendschap betekend dat je bereid bent om jezelf weg te cijferen en in goede en in slechte tijden klaar te staan voor de ander. Dat we ons niet primair richten op ons eigen belang en afhaken wanneer we niet meer zoveel voordeel hebben aan vriendschap maar juist dan er blijven staan voor de ander. Men zegt vaak dat je in tijden van nood je echte vrienden leert kennen. Die blijven voor je klaarstaan en blijven je helpen. Ben jij zo’n vriend? En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee schrijft Paulus in 1 Kor. 12:26. Staan we als gemeente werkelijk zo om elkaar heen?

De lat voor Bijbelse vriendschap ligt hoog zoals je ziet. Hoe werk je dat uit in je leven? Allereerst wil ik dan zeggen dat je een echte vriend kunt worden door ervoor te kiezen om zo te willen zijn. Door over angst en teleurstellingen in het verleden heen te stappen en vriendschap een nieuwe kans te geven. Stel jezelf open voor de ander, durf je kwetsbaar op te stellen en geef ruimte aan de ander om jou te leren kennen en wees oprecht geïnteresseerd in wat de ander bezig houdt. Jezus die als mens naar de wereld komt en Zijn leven met ons deelt is daarin het beste voorbeeld waarvan we kunnen leren. Het tweede wat ik zou willen aanraden is gebed. Bid voor en bid met die ander. Bid voor elkaar, bid met elkaar. Bid of God de vrucht van de Heilige Geest, liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, in je leven wil ontwikkelen en je wil helpen een goede vriend te zijn. Je hoeft geen honderden vrienden te hebben, zelfs geen tientallen. Ook Jezus hield van alle mensen maar de 12 leerlingen noemde Hij Zijn vrienden. Het zit niet in aantallen maar in de kwaliteit van de vriendschap. Onze Gemeente is een ideale plaats om niet alleen maar te aanbidden, te leren, te studeren en te praten maar om echte vriendschap te ervaren. Rondom de diensten, broederkring, Zussen in Jezus, bidstond, jeugdactiviteiten en daarbuiten is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Om samen op te trekken. Dat vraagt van een ieder oprechte liefde en oprechte interesse in elkaar. Een bewuste keuze om je aan elkaar toe te wijden, door dik en dun. Wat zou het geweldig zijn als die uitspraak van de Here Jezus in onze gemeente meer en meer zichtbaar mag worden; Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Dat men zou kunnen zeggen; die kerk daar aan de Wingerd bestaat uit echte vrienden.

Fokko Stalman.